• PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - esetismertetéses pályázat a Richtertől

A Richter Gedeon Nyrt. „Az én Moduxin MR®-em!” címmel esetismertetés pályázatot ír ki!

A pályázaton olyan belgyógyász vagy kardiológus szakorvosok vehetnek részt magánszemélyként, akik praxisukban angina pectoris diagnózissal betegeket kezelnek. A pályamunkának – amely 4000-6000 karakter terjedelmű lehet – tartalmaznia kell egy rövid szakmai áttekintést az adott terápiás területről, valamint egy esetleírást, melyben a Moduxin MR® terápia jelentette a megoldást a beteg panaszainak enyhítésére, megszüntetésére.

A beteg kora és neme megadható, de nem közölhetők olyan adatok, amelyek bárki számára egyértelműen azonosítani képesek a beteget (pl. személyes adatai, speciális körülményei).

A pályázatokat

„AZ ÉN MODUXIN MR®-em!” címmel várjuk

2020. március 31-ig

azenmoduxinom@richter.hu

e-mail címre.

Az egyenlő feltételek biztosításának érdekében a pályázatokat a Richter Gedeon Nyrt. munkatársa a beérkezést követően jeligével látja el. A pályamunkák elbírálására 2020. április folyamán szakmai zsűri által kerül sor. Az eredményhirdetés 2020. májusában ünnepélyes keretek között a Magyar Kardiológusok Társaságának Éves Kongresszusán valósul meg.

A zsűri által a 3 legjobbnak ítélt pályamunkát benyújtó pályázó jutalmazásban részesül az alábbiak szerint:

I. díj:
A European Society of Cardiology által 2020. augusztus 29 – szeptember 2. között Amszterdamban megrendezésre kerülő „ESC Congress 2020” elnevezésű kongresszusra teljes regisztráció (kongresszusi regisztráció, utazás, szállás)

II. díj:
2021-es Magyar Kardiológusok Társaságának Éves Kongresszusára teljes regisztráció (kongresszusi regisztráció, szállás)

III. díj:
2021-es Magyar Kardiológusok Társaságának Éves Kongresszusára teljes regisztráció (kongresszusi regisztráció, szállás)

A pályázati díj transzparencia jelentési kötelezettség alá esik.
A kiemelt pályamunkák – a pályázó nevének és munkahelyének feltüntetése mellett – nyomtatott formában, illetve online (zárt orvosi portálon) is közlésre kerülhetnek, a pályázó a művekre nézve felhasználási jogot engedélyez a Richter Gedeon Nyrt. részére, amelynek ellenértéke a fenti juttatás részét képezi.

Köszönjük, hogy részvételével megtiszteli pályázatunkat!

Várjuk pályázatát!

__________________________________________________________________________________________

Adatvédelem

A pályázati folyamat szükségszerűen igényli a pályázó természetes személyek adatainak kezelését a Richter Gedeon Nyrt. részéről. Az adatkezelés célja a pályázat lebonyolítása. A személyes adatok adatkezelője a Richter Gedeon Nyrt. (1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.). A Richter Gedeon Nyrt. ezzel az adatkezelési tevékenységgel összefüggésben adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A pályázatok adminisztrálását, nyilvántartását, a pályázók értesítését, a pályázati díj folyósítását a Richter Gedeon Nyrt. munkatársai végzik. A pályázat elbírálása érdekében a pályázatának tartalmát álnevesítve (jeligével) a Richter Gedeon Nyrt. egy szakmai zsűri részére továbbítja. Ezek a személyek kizárólag olyan körben férnek hozzá a személyes adatokhoz, amely a cél megvalósulása (vagyis a pályázat lebonyolítása, a pályázatok elbírálása, az elnyert pályázati összeggel kapcsolatos könyvelési, adózási feladatok ellátása) érdekében mindenképpen szükséges. A Richter Gedeon Nyrt. megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védi a személyes adatokat. Az adatkezeléssel érintett természetes személyek a pályázaton résztvevő természetes személyek. A kezelt adatok köre a benyújtott pályázaton megadott személyes adatok (így különösen a név, cím, elérhetőségi adatok, elnyert pályázati díjjal kapcsolatos valamennyi adat). Nyertes pályázatok esetén az adatok kezelése adózási és számviteli jogi kötelezettsége miatt a jogszabályban előirt ideig történik (8év). A pályázati díjat el nem nyerő pályázatok a pályázati eljárás lezárultát követően törlésre kerülnek. Az érintetteknek joga van arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezelésével kapcsolatban. Bizonyos körben személyes adataik törlését is kérhetik. Ilyen, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel, kérésekkel a dataprotection@richter.hu e-mail címre küldött megkereséssel fordulhatnak. Amennyiben az érintettek úgy ítélik meg, hogy a személyes adataiknak kezelésével kapcsolatban visszaélés vagy jogellenes eljárás történt, úgy észrevételüket a fent megjelölt elérhetőségi adatokon terjeszthetik elő, továbbá jogorvoslatért fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; + 36 1 391 1410; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), vagy bírósághoz keresetet nyújthatnak be.

A pályázó a pályázattal kapcsolatos adatkezeléshez a jelen adatkezelési tájékoztató ismeretében, a pályázat benyújtásával adja meg kifejezett hozzájárulását a személyes adatainak kezeléséhez. Amennyiben valamely személy nem járul hozzá személyes adatainak kezeléséhez, úgy a pályázaton nem tud részt venni. A pályázók esetében az adatkezelés jogalapja a pályázók önkéntes adatszolgáltatása és a pályázat benyújtásával megadott hozzájárulása, amely a jelen pályázati felhívásban megadott tájékoztatáson alapul.

A pályázó pályázata harmadik személyeket (különösen a betegeket) beazonosító adatokat, információkat nem tartalmazhat. Amennyiben pályázata a pályázó személyes adatain túl más személyek adatait is tartalmazza, úgy az adattovábbítás jogszerűségéről a pályázó köteles gondoskodni.

Tekintettel az alábbi pontban meghatározott transzparencia kötelezettségekre, a Richter Gedeon Nyrt. a nyertes pályázók számára az igazolás megküldésével egyidejűleg eljuttatja számukra a transzparenciával kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot, amelynek megfelelő kitöltésével a nyertes pályázó nyilatkozik arról, hogy a juttatás név szerinti közzétételéhez hozzájárulását adja, vagy nem adja.

Transzparencia

A pályázó tudomásul veszi, hogy esetleges nyertesként a Richter Gedeon Nyrt-től közvetlen juttatásban részesül. A Richter Gedeon Nyrt. tagja a Medicines for Europe (www.medicinesforeurope.com) elnevezésű európai gyógyszeripari szervezetnek, amely szervezet az iparági önszabályozás körében a tagokra kötelező erejű rendelkezéseket bocsáthat ki. Tekintettel arra, hogy a Richter Gedeon Nyrt-nek a Medicines for Europe Etikai Kódexe (http://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/02/Medicines-for-Europe_Code-of-Conduct.pdf) 7. fejezetében foglalt transzparencia előírások alapján az egészségügyi szakembereknek, betegszervezeteknek és egészségügyi szervezeteknek nyújtott egyes juttatások tekintetében közzétételi kötelezettsége áll fenn: a nyertes pályázók egyes adatait (név, cím, juttatás összege, stb.) – mindenki számára elérhető módon, a saját honlapján, három (3) évig folyamatosan – nyilvánosságra kell hoznia. A nyertes pályázatot benyújtó egészségügyi szakembereknek az adatvédelemre és az információs önrendelkezési jogra tekintettel lehetőségük van a név szerinti közzétételhez szükséges hozzájárulásról nyilatkozniuk, melyet a pályázati kiértesítést követően tudnak megtenni. A transzparenciára vonatkozó részletes tájékoztatást a nyertes pályázatok kiértesítésekor juttatja el a pályázókhoz a Richter Gedeon Nyrt.